We at THE STUDIO always thrive to work closely with our clients making the creation of new environments a rewarding and fulfilling experience.

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

Polski Fundusz Rozwoju Starter FIZ informacja o wyborze ofert Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Fundusz jest w stanie zaoferować wsparcie finansowe w kwocie 1-4 mln zł dla innowacyjnych projektów będących we wczesnej fazie rozwoju w zamian za mniejszościowe udziały. Ważnym kryterium wyboru funduszu private equity będzie to, czy część zespołu inwestycyjnego funduszu jest zlokalizowana w Polsce. Zakończenie naboru funduszy inwestycyjnych planowane jest na 15 czerwca br. “Nie zbudujemy silnej gospodarki bez rozwoju rynku finansowania wysokiego ryzyka, wspierającego przedsiębiorców” – podsumował. W ramach due diligence przewiduje się możliwość organizowania dodatkowych spotkań z Oferentami.

Program zakłada inwestycje w fundusze venture capital, których ticket inwestycyjny wynosi do 4 mln PLN, przy maksymalnej wysokości inwestycji początkowej równej 2 mln zł. Beneficjentami środków zarządzanych przez wybrane fundusze venture capital będą przede wszystkim startupy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, poszukujące finansowania samsung ostrzega, że jego zysk spadł 56% na rozwój innowacyjnego pomysłu, mogące odnieść sukces w skali międzynarodowej. Startup może otrzymać w pierwszej inwestycji do 1 mln zł, a w ramach kolejnych inwestycji istnieje możliwość pozyskania w sumie 3 mln zł” – czytamy również w materiale PFR. Fundusz powstał w ramach programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pierwszy to rozmowy z polskim trzonem funduszu i analiza Twojego projektu. Kolejnym etapem, dla wybranych start-upów, są rozmowy z jego amerykańskimi przedstawicielami.

Uruchomione przez Polski Fundusz Rozwoju fundusze są elementem programu „Start in Poland”. Więcej szczegółów na temat funduszu PFR Starter FIZ znajdziesz na stronie zarządzającego funduszem – PFR Ventures. Fundusz oferuje wsparcie dla spółek z siedzibą lub oddziałem w Polsce – pod warunkiem, że przewidują one rozwój działalności w Polsce, niezależnie od planów rozwoju na skalę międzynarodową. Fundusz nie ingeruje w operacyjne działanie firm, z którymi współpracuje, ale możesz na niego liczyć, jeśli na obecnym etapie Twojej działalności potrzebujesz wsparcia merytorycznego lub dostępu do międzynarodowego networku. Szczególnie angażuje się w kluczowych momentach życia spółki, takich jak pozyskanie kolejnego finansowania (przede wszystkim w Dolinie Krzemowej lub Azji), czy sprzedaż firmy.

  • Po pozytywnym przejściu obu etapów następuje negocjacja warunków, a proces kończy podpisanie dokumentów inwestycyjnych.
  • Fundusz nie tylko inwestuje kapitałowo w spółki, ale także aktywnie angażuje się w pracę nad wzrostem wartości każdego projektu.
  • Wyszukiwanie na krajowym rynku młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na dalszy rozwój.
  • To pierwszy program kierowany do rynku VC, uruchomiony w ramach największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej platformy funduszu funduszy (Fund of Funds) o wartości ponad 2,2 mld zł, a łącznie ze środkami prywatnymi ponad 3,7 mld zł.

Przez cały czas funkcjonowania funduszu zarządzający otrzymują management fee, a po rozliczeniu funduszu również carried interest. Udział PFR Starter w kapitalizacji funduszu wynosi maksymalnie 80% (20-50 mln zł) – pozostała część wnoszona jest przez członków zespołu inwestycyjnego oraz niezależnych od nich inwestorów prywatnych z przysługującym im prawem do 2,5-krotnej asymetrii zysku względem udziału w kapitalizacji funduszu. Oferta PFR Starter FIZ skierowana jest do spółek znajdujących się we wczesnym etapie rozwoju – w szczególności do tych podmiotów, które planują rozwijać działalność w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Po zapoznaniu się z Twoją prezentacją fundusz w krótkim czasie podejmie decyzję odnośnie dalszej współpracy. W przypadku pozytywnej oceny projektu zostaniesz zaproszony/-a do rozmów, które będą miał na celu lepsze poznanie Twojego projektu.

PFR Starter FIZ

W kolejnym etapie zakwalifikowane Oferty zostaną poddane badaniu due diligence, którego pozytywny wynik będzie warunkował skierowanie Ofert do negocjacji umowy inwestycyjnej. Decyzja o skierowaniu Ofert do badania due diligence została podjęta po wstępnej ocenie Ofert, spotkaniach z Oferentami, których Oferty uzyskały największą liczbę punktów oraz uzyskaniu opinii niezależnego Komitetu Inwestycyjnego. Zarządzająca PFR Starter FIZ ogłasza każdorazowo nabór do programu na stronie internetowej funduszu.

  • Zarządzająca PFR Starter FIZ ogłasza każdorazowo nabór do programu na stronie internetowej funduszu.
  • Zarządzamy 7 funduszami funduszy, które inwestują w zespoły Venture Capital i Private Equity.
  • Zespoły, które pomyślnie przejdą analizę wstępną, mogą zostać zaproszone na rozmowę z przedstawicielami funduszu oraz poproszone o dostarczenie dodatkowych materiałów.
  • W przypadku finansowania kapitałowego fundusz VC nie będzie mógł objąć większościowych praw udziałowych (od 10% do 49%) w start-upie.

W finansowanie włączeni są wybrani w konkursach ofert pośrednicy finansowi (np. fundusze venture capital), którzy, wspierają finansowane spółki również swoim doświadczeniem i kontaktami, dzięki czemu podmioty te zyskują większe szanse na komercyjny sukces. W ramach PFR Starter FIZ, Polski Fundusz Rozwoju Ventures rozpoczął proces wyboru funduszy inwestycyjnych, które będą finansowały innowacyjne start-upy na najwcześniejszym etapie rozwoju. Fundusz funduszy Starter FIZ – jeden z pięciu Fund of Funds będzie miał do rozdysponowania ok. 1 mld zł dla startupów. Beneficjentami środków zarządzanych przez wybrane fundusze venture capital będą przede wszystkim start-upy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, poszukujące finansowania na rozwój innowacyjnego pomysłu, mogące odnieść sukces w skali międzynarodowej. Po zapoznaniu się z Twoją prezentacją fundusz podejmie decyzję o tym, czy jest zainteresowany Twoim projektem. Wybrane zespoły zaproszone zostaną na pierwsze spotkanie, którego celem będzie lepsze poznanie się oraz bardziej szczegółowe omówienie wizji przedstawionego projektu.

Po nawiązaniu współpracy i podpisaniu umowy inwestycyjnej finansowanie najczęściej przekazywane jest w transzach. Start-upom, które potrzebują więcej środków, udzielana jest pomoc w ich pozyskaniu ze wsparciem koinwestora. Fundusz private equity może otrzymać finansowanie pod warunkiem, że zobowiąże się do zainwestowania w polskie spółki min. 50% portfela lub 4-krotność zaangażowania kapitałowego Funduszu handel indeksowy na xtrade Funduszy. Fundusz nie tylko inwestuje kapitałowo w spółki, ale także aktywnie angażuje się w pracę nad wzrostem wartości każdego projektu. Start-upy – w kilkuletniej perspektywie – przygotowywane są przez fundusz do sprzedaży inwestorowi branżowemu lub do kolejnej rundy finansowania. Horyzont inwestycyjny przewidziany w ramach programu to koniec 2023 r., z okresem dezinwestycyjnym w ciągu kolejnych 5 lat.

PFR: W ramach Funduszu Starter FIZ dla startupów do dyspozycji ok. 1 mld zł

Zespoły, które pomyślnie przejdą analizę wstępną, mogą zostać zaproszone na rozmowę z przedstawicielami funduszu oraz poproszone o dostarczenie dodatkowych materiałów. Jeśli poszukujesz wsparcia dla Twojego biznesu i jesteś zainteresowany/-a nawiązaniem kontaktu z Sunfish Partners, zgłoś się poprzez dedykowany formularz aplikacyjny. Działanie Funduszu oparte jest na modelu pośrednim – przy wyborze profesjonalnych zespołów zarządzających (funduszy Private Equity). Brak lokalnych inwestorów w funduszach typu Private Equity skutkuje małą liczbą funduszy inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa.

PARP ogłasza nowy konkurs pn. „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”. Do zdobycia 66 mln zł!

Zespół funduszu jest dostępny dla founderów 24/7, oferując im wsparcie, stawiając przed nimi kolejne wyzwania i zachęcając do dalszego rozwoju. “Wielkość PFR Starter FIZ to ponad 700 mln środków publicznych i 200 mln prywatnych wprzęgniętych w inwestycje, by tworzyć ekosystem dla firm na najwcześniejszym etapie rozwoju” – powiedział wiceprezes PFR Ventures Maciej Ćwiklewicz podczas konferencji prasowej. Fundusz uzupełnia ofertę finansowania pośredników finansowych PFR Ventures, skupiając się na funduszach inwestycyjnych typu private equity. Zadaniem wybranych zespołów będzie inwestowanie w młode innowacyjne firmy na najwcześniejszym etapie ich rozwoju.

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

Możesz je dokończyć w każdej chwili – nowe kursy dostępne są już tylko na nowej platformie. Jeśli Twój projekt posiada nadprzeciętny potencjał rozwoju oraz wpisuje się w określoną wyżej strategię inwestycyjną, zespół funduszu skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Na kolejnym etapie podpisywany jest ramowy list intencyjny (term-sheet), zawierający wstępną wycenę Twojej firmy. Na koniec przeprowadzane jest finalne prawne, finansowe i podatkowe due diligence oraz negocjowana jest umowa inwestycyjna. PFR Starter jako jeden z 7 programów działających w formule fund-of-funds w ramach PFR Ventures skierowany jest do funduszy inwestujących przede wszystkim w spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju (przed pierwszą komercyjną sprzedażą).

Do tej pory zainwestowaliśmy w ponad 50 funduszy, które sfinansowały około 300 innowacyjnych firm. Wyszukiwanie na krajowym rynku młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na dalszy rozwój.

Po pozytywnym przejściu obu etapów następuje negocjacja warunków, a proces kończy podpisanie dokumentów inwestycyjnych. W przypadku finansowania kapitałowego fundusz VC nie będzie mógł objąć większościowych praw udziałowych (od 10% do 49%) w start-upie. Zgodnie z zapowiedziami, PFR Ventures uruchamia proces wyboru funduszy zarządzających w ramach Startera, jednego z pięciu funduszy finansujących venture capital w formule funduszu funduszy (Fund of Funds) zarządzanych w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Od kilku miesięcy pracowaliśmy intensywnie przygotowując nową platformę e-learningową, tak by była jeszcze bardziej przyjazna dla Ciebie jako kursanta! Już teraz zapraszamy Ciebie do odwiedzenia Strefy Wiedzy PFR dostępnej pod linkiem strefawiedzypfr.pl i zapoznania się z nową platformą, na której znajdziesz bezpłatne materiały kursowe oraz propozycje warsztatów prowadzonych przez najlepszych ekspertów. Znajdziesz tam kursy, które do tej pory dostępne są na startup.pfr.pl. Jednak nie tracisz nic, jeśli chodzi o nasze kursy – Kursy ze startup.pfr.pl, które już rozpocząłeś są dostępne na Twoim profilu, tak samo wszystkie certyfikaty, które są przypisane do Twojego konta.

PFR Ventures rozpoczyna proces wyboru funduszy zarządzających w ramach funduszu funduszy PFR Starter FIZ. To pierwszy program kierowany do rynku VC, uruchomiony w ramach największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej platformy funduszu funduszy (Fund of Funds) o wartości ponad 2,2 mld zł, a łącznie ze środkami prywatnymi ponad 3,7 mld zł. Fundusz w ramach programu PFR Starter FIZ finansuje projekty start-upów na wczesnym etapie rozwoju.

Co za tym idzie, sektor MŚP odczuwa mniejszy dostęp do kapitału. Fundusz funduszy, oznacza, że PFR Ventures będzie inwestował pośrednio poprzez zespoły zarządzające i podejmujące decyzje. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednocześnie PFR Ventures zaprasza wszystkich dotychczasowych Oferentów oraz osoby/podmioty zainteresowane wzięciem udziału w kolejnym naborze do programu academy libertex: wyniki 2021 i prognozy 2022 na sesję informacyjną, podczas której omówione zostaną główne wnioski z oceny Ofert w ramach Naboru nr 2. Zarządzamy 7 funduszami funduszy, które inwestują w zespoły Venture Capital i Private Equity.

PFR Ventures w ramach funduszu funduszy PFR Starter FIZ zawarł 10 października br. Umowę inwestycyjną z funduszem Arkley Brinc VC, zarządzanym przez Bryony Cooper oraz Piotra Wąsowskiego. Sunfish Partners to pochodzący z Niemiec fundusz, który pomaga polskim start-upom osiągać sukcesy na międzynarodowym rynku.